Tổ chức học hè cho sinh viên đại học chính quy

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP HCM       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:           /TB-TDTTHCM-ĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày  31   tháng 7  năm 2014
          
THÔNG BÁO
V/v tổ chức học hè cho sinh viên đại học chính quy

 Thực hiện quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 262/QĐ -TDTTHCM ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP.Hồ Chí Minh;
Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa của các khóa 35 và 36 đại học chính quy;
Căn cứ nhiệm vụ chính trị trong công tác đào  tạo chung của nhà trường và căn cứ kế hoạch học tập năm học 2014-2015;
Để đảm bảo kế hoạch học  tập và tạo  điều kiện cho sinh viên tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm trong việc tổ chức những sự kiện lớn như: Các sự kiện thể thao cấp quốc gia; Đồng diễn thể dục chào mừng các ngày lễ lớn,… được  sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo thông báo tổ chức đợt học hè năm học 2013 – 2014 nhằm bổ sung một số  môn học nằm trong kế hoạch năm học 2014 – 2015 và phối hợp cho sinh viên tập dượt đồng diễn thể dục cho tất cả sinh viên đại học chính quy khóa 35 và 36  như sau:
1.     Lịch học cụ thể:
Khóa 35:
TT Khối Môn học Thứ Tiết HT Thời gian
01 A1, A2 Giáo dục học TDTT 2,4,6 1-5 203 04/8 – 23/8
02 A3, A4 Giáo dục học TDTT 2,4,6 1-5 301 04/8 – 23/8
03 A5, A6 Giáo dục học TDTT 2,4,6 1-5 302 04/8 – 23/8
04 B1, B2 Giáo dục học TDTT 3,5,7 1-5 203 04/8 – 23/8
05 B3, B4 Giáo dục học TDTT 3,5,7 1-5 301 04/8 – 23/8
06 B5 Giáo dục học TDTT 3,5,7 1-5 302 04/8 – 23/8
Các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày  Thứ 7 và Chủ nhật: Tập đồng diễn
Khóa 36:
TT Khối Môn học Thứ Tiết HT Thời gian
01 A1, A2 Giáo dục học đại cương 2,4,6 7-11 203 04/8 – 23/8
02 A3, A4 Giáo dục học đại cương 2,4,6 7-11 301 04/8 – 23/8
TT Khối Môn học Thứ Tiết HT Thời gian
03 A5, A6 Giáo dục học đại cương 2,4,6 7-11 302 04/8 – 23/8
04 B1, B2 Giáo dục học đại cương 3,5,7 7-11 203 04/8 – 23/8
05 B3, B4 Giáo dục học đại cương 3,5,7 7-11 301 04/8 – 23/8
06 B5, B6 Giáo dục học đại cương 3,5,7 7-11 302 04/8 – 23/8
07 C1 Sinh cơ 2,4,6 7-11 YS 04/8 – 23/8
08 C2, C3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2,4,6 7-11 101 11/8 – 23/8
Các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày  Thứ 7 và Chủ nhật: Tập đồng diễn
Lưu ý:
- Tiết học học kỳ hè vẫn áp dụng thời gian như học kỳ chính:
Tiết 1 bắt từ 07h00 và tiết 7 bắt đầu từ 13h00
- Giờ tập trung tập đồng diễn:
+ Buổi  sáng: 07h30
+ Buổi chiều: 13h30 
2. Các khoa: Giáo dục thể chất, Huấn luyện, Y sinh, Quản lý tổ chức thông báo cho sinh viên thuộc khoa mình quản lý để sinh viên tham gia học  kỳ hè đầy đủ  theo tinh thần thông báo này.
3. Các khoa, bộ  môn phụ trách các môn học theo mục 1, bố trí giảng viên giảng dạy đúng thời gian, thời lượng của thời khóa biểu và tiến độ của chương trình đào tạo.
4. Ban Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và giảng viên phụ trách môn học lên kế hoạch và phương pháp tổ chức thi/ kiểm tra hết thúc môn đúng quy định hiện hành.
 
Nơi nhận:
-      Hiệu trưởng (để b/c);
-      Các đơn vị (để th/hiện);
-      Website trường;
-      Lưu VT, ĐT(C).
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
( Đã ký )
 
    TS. Trần Hồng Quang
                                                                                                      

Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn